grpc

Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu với gRPC streams
||
Trước khi bắt đầu tìm hiểu về toàn vẹn dữ liệu với gRPC chúng ta hãy điểm qua những yêu cầu tối thiểu cho một lập trình viên web trong những năm 2000. Ngày xưa, chúng ta có thể xây...
continue reading