Devops

Railgun trong Cloudflare – Kết hợp Railgun với Load Balancer
||
Railgun trong Cloudflare dùng để tối ưu hóa đường truyền kết nối giữa server/vps của bạn với hạ tầng mạng của Cloudflare một cách nhanh nhất. Railgun nén các object web không thể truy cập trước đây bằng cách tận...
continue reading