Huy Huynh

Bài 13: Phân nhánh và vòng lặp trong Golang
||
Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một số cấu trúc lệnh hay được sử dụng trong lập trình mà hầu như ngôn ngữ nào cũng cung cấp, đó là phân nhánh và vòng lặp. Phân nhánh Trong lập...
continue reading
Bài 12: Hàm trong Golang
||
Hàm là cách các ngôn ngữ lập trình gom nhóm các lệnh thành một khối, thực hiện một vài chức năng nhất định. Việc tạo ra hàm mang lại các lợi ích sau: Hàm giúp chia dự án ra thành...
continue reading
Bài 11: Kiểu dữ liệu trong Golang – Slice và map
||
Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu về con trỏ. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về 2 kiểu dữ liệu sử dụng con trỏ để mô tả thông tin của nó là slice và map. Slice Định nghĩa Slice...
continue reading
Bài 10: Kiểu dữ liệu trong Golang – Con trỏ
||
Một nhóm kiểu dữ liệu quan trọng trong Go là kiểu dữ liệu tham chiếu. Đây là kiểu dữ liệu mà bản thân nó không chứa dữ liệu thật sự cần xử lý mà chứa con trỏ tham chiếu đến địa chỉ...
continue reading
Bài 9: Kiểu dữ liệu trong Golang – Mảng và cấu trúc
||
Trong bài trước chúng ta bàn về kiểu dữ liệu cơ bản trong Go: các kiểu số nguyên, thực, phức, kiểu luận lý và kiểu chuỗi. Bài này chúng ta bàn về kiểu dữ liệu tập hợp gồm mảng và...
continue reading
Bài 8: Kiểu dữ liệu trong Golang – Kiểu chuỗi
||
Trong hai bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về kiểu dữ liệu số và kiểu luận lý. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về kiểu chuỗi. Một kiểu dữ liệu quan trọng trong Go. Chuỗi trong Golang là...
continue reading
Bài 7: Kiểu dữ liệu trong Golang – Số thực, số phức và luận lý
||
Trong bài 6 chúng ta đã tìm hiểu về kiểu dữ liệu số nguyên. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về 2 kiểu số khác là số thực (số dấu chấm động) và số phức. Sau đó chúng...
continue reading
Bài 6: Kiểu dữ liệu trong Golang – Số nguyên
||
Go cung cấp nhiều kiểu dữ liệu khác nhau nhằm đáp ứng nhu cập lập trình từ cơ bản đến phức tạp. Hiện tại Go cung cấp 4 nhóm kiểu dữ liệu khác nhau: Nhóm cơ bản: số (int, float, complex),...
continue reading
Bài 5: Cấu trúc mã nguồn Golang
||
Lập trình là chuỗi những khai báo và biểu thức xây dựng nên cấu trúc mã nguồn. Trong bài trước, chúng ta đã thấy mỗi file mã nguồn .go gồm có 3 nhóm khai báo là khai báo package thuộc...
continue reading
Bài 4: Chương trình đầu tiên: Hello Go world!
||
Như mọi tài liệu hướng dẫn lập trình các ngôn ngữ khác, chúng ta cùng bắt đầu lập trình Go với chương trình đơn giản hiển thị chuỗi Hello Go world! lên màn hình. Các thuật ngữ Trước tiên, chúng ta cần...
continue reading